Adatkezelési tájékoztató (GDPR)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelési tájékoztató letölthető innen:

https://goo.gl/UKTf4j

 

Jelen tájékoztató Lakatos Szilárd (székhely: 9400 Sopron, Újteleki u. 50.), adószám: 46987619-1-28, és az általa jelen internetes oldalon (www.konzolmogul.hu) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló adatvédelmi jogait tartalmazzák.

Lakatos Szilárd, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályoknak. 

Lakatos Szilárd fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására, az esetleges módosításokról pedig kellő időben (legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőzően 14 nappal) értesíti Vásárlót. 

Lakatos Szilárd tájékoztatja a Vásárlót, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény) bármely módosítása automatikusan, minden további cselekmény nélkül megfelelően módosítja jelen Szabályzatot, amely módosítás a megfelelő törvénymódosítás Magyar Közlönyben való közzétételével (illetve az ott meghatározott hatályba lépési időponttal) lép hatályba. 

A jelen Szabályzatban nem szereplő kérdésekben az Adatvédelmi Törvény megfelelő rendelkezései irányadóak.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés:

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatkezelés nyilvántartási száma: - (hírlevél küldés)

Az Ön által megadott adatokat Lakatos Szilárd kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki Lakatos Szilárd-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Adatfeldolgozó személy cégünk ügyvezetője: Lakatos Szilárd, Tel: +3670/2897700

 

Vásárlói regisztráció és felelősség

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával (regisztráció nélküli vásárlás esetén - minden alkalommal) meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.            

 

E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. 

 

Adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ {1}-{2})

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél eléréséhez alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.          

Adatkezelés:

1.Az információs önrendelkező és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 20§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:   

- a. az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, számlázási név, fizetendő összeg, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

- b. az érintettek köre: a webshopon regisztrált valamennyi érintett, és nem regisztrált vásárló

- c. az adatgyűjtés célja: a szállítás és számlázás teljesítése, és hírlevél küldése céljából kezeli a felhasználók személyes adatait.

- d. az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, kivétel a számviteli bizonylatok esetében, mert a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni ezeket az adatokat.

- e. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelés személye: a személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

- f. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: a következő adatokat lehet módosítani a weboldalon: felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, számlázási név.

A személyes adatok módosítását vagy törlését az alábbi módokon tudják az érintettek kezdeményezni: - postai úton: 9400 Sopron, Újteleki u. 50, E-mail útján: info@konzolmogul.hu

Az adatkezelés során Önt megillető jogok:

- a tájékoztatáshoz való jog,

- az adatok helyesbítéséhez való jog,

- az adatok törléséhez való jog,

- az adatok zárolásához való jog,

- a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (a számlázással összefüggésben). Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja,helyesbítse vagy törölje a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy a személyes adatait helyesbítsék, kérésének 15 napon belül eleget tesz az Adatkezelő. Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatai felhasználása vagy továbbítása az Ön hozzájárulása nélkül közvetlen üzletszerzés vagy közvélemény kutatás céljára történik. A tiltakozási kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül , de legkésőbb 15 napon belül az Adatkezelő megvizsgálja és a döntésről írásban tájékoztatja Önt. Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

Tel: 06-1/391-1400; Fax: 06-1/391-1410

 Tájékoztatjuk arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása összhangban van az Infotv. 5. §. (1) bekezdése a) pontjával, valamint - hozzájárulása visszavonása esetén - az Infotv. 6 §. (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott kötelezettség teljesítése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § 3.bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges.

Megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Kezelt adatok: név, cím, telefonszám és e-mail cím.

Az adatkezelés célja: A jogszabálynak megfelelő számla kiállítása és megőrzési kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés időtartama: 8 év. A kiállított számlákat az Sztv. 169. §. (2) bekezdése alapján a számla kiállításától 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben visszavonja a számla kiállításához adott hozzájárulását, az Adatkezelő az Infotv.6.§.(5) bekezdése a) pontja alapján jogosult a számlához szükséges személyes adatait 8 évig megőrizni.

Áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés: célja, hogy a megrendelt árut az MPL futárszolgálat közreműködésével kiszállítsuk Önnek. Kezelt adatok: név, cím, telefonszám és e-mail cím. Az adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelési jogszabály a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény (Grt.).

Jogalapja: az Ön hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdése a) pontjával és a Grt. 6. §. (1)-(2) bekezdésével összhangban. Kezelt adatok: név, cím, telefonszám és e-mail cím és a feliratkozás dátuma, az adatkezelés célja: hogy értesüljön ajánlatainkról és akcióinkról. Az adatokat hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

A hírlevélküldő rendszert a www.konzolmogul.hu Kft. üzemelteti, Székhely: 9400 Sopron, Újteleki u. 50.; Lakatos Szilárd. elérhetőségei: Tel.: +3670/2897700; E-mail: info@konzolmogul.hu. Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a hírlevelek kiküldésében közreműködik, ennek során az érintett nevét és e-mail címét kezeli a hírlevélküldéshez szükséges mértékben, az érintett kérésére haladéktalanul törli az adatokat.

Regisztrációval járó adatkezelés: - célja: a megadott adatok tárolásával kényelmesebb szolgáltatást tudunk nyújtani (nem kell a későbbi vásárlásoknál újból megadni az adatokat). Kezelt adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím, a már megvásárolt termékek és a vásárlások dátuma. Az adatokat hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

További adatkezelések: Az Adatkezelő az adattovábbításokról nyilvántartást vezet az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban (milyen adatokat, milyen hatóságnak, milyen jogalapon és mikor) továbbított, a nyilvántartás tartalmáról az Ön kérésére tájékoztatást nyújtunk, kivéve, ha a tájékoztatást a törvény kizárja.

Adattovábbítás:

Személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás:

-adatfeldolgozó: Lakatos Szilárd. elérhetőségei: Tel.: +3670/2897700; E-mail: info@konzolmogul.hu

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi, az adatok megismerésére nem jogosult.

Cégünk a fogyasztó adatait (név, cím, e-mail és telefonszám) a házhozszállítás teljesítésének lebonyolítása érdekében az MPL futárszolgálatnak (Magyar Posta Zrt)-nek adja át. Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság (mint adatfeldolgozó) 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Tel.: +36-1/767-8200; E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel írásban kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában és a vevő adatait az áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Az Adatkezelő a számlázáshoz szükséges adatait (név és cím) a könyvelő cégnek adja még át: Laukó Ágnes, elérhetőségei: e-mail: laukoagnes@chello.hu, Tel.: +3699/508-592

Az adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, megsemmisítés, törlés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatvédelmi incidens:

Ha adatvédelmi incidens történik az adatkezelő legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, a késedelmet igazolással indokolni kell.

Adatvédelmi felelős: Lakatos Szilárd. elérhetőségei: Tel.: +3670/2897700; E-mail: info@konzolmogul.hu

 

Az adatvédelemmel kapcsolatban felmerülő kérdéssel, kérjük forduljon az adatvédelmi felelősünkhöz (Lakatos Szilárd) a következő címen:

e-mail: info@konzolmogul.com; vagy telefonon: +3670/2897700

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás:

Az Adatkezelő a webshop látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén. A cookie-k megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinni, könnyen megtalálja a keresett információt. Az ideiglenes sütik addig maradnak az eszközön, amíg el nem hagyja webshopunkat, míg az állandó sütik webes kereső beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközön maradnak, amíg azokat manuálisan nem törlik.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a webshop használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

A sütiket az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.

Cookie elfogadás: az oldalra érkezéskor felnyíló ablak elfogadásának tárolása 365 nap.

Intelligens ajánlat Cookie: az ajánlat megjelenítésének feltételeit rögzíti 30 napig.

Mobil verzió cookie: érzékeli, hogy milyen eszközt használ a felhasználó, átvált teljes nézetre, 365 napig tárolja az adatokat.

Utoljára megnézett termékek vagy kategória cookie: az utoljára megnézett terméket vagy kategóriát rögzíti 60 napig

Kosár cookie: rögzíti a kosárba helyezett termékeket 365 napig

Munkamenet cookie: a látogató tartózkodási helyét, a fizetés pénznemét és a böngésző nyelvét rögzíti az oldal bezárásáig vagy max. 2 óráig tárolja

 

Amennyiben a cookie-k használatát Ön nem fogadja el, akkor nem lesznek elérhetőek bizonyos funkciók. Bővebb tájékoztatást a cookie-k törléséről az alábbi linkeken talál:

- Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa, a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított tájékoztatót.

 

2018. május

Az adatkezelési tájékoztató letölthető innen:

https://goo.gl/UKTf4j